Winter Semester 2013 / 2014   ITECH Seminar   Master Module 49840 Architectural BiomimeticsICD: Prof. A. Menges, M. Dörstelmann, M. Prado
ITKE: Prof. J. Knippers
Summer Semester 2013   ICD Seminar   Bachelor Module 22800
Diploma 2.2.4
Computational Design II
Advanced Computational DesignProf. A. Menges, E. Baharlou
Winter Semester 2012   ICD | IRGE Seminar   Bachelor Module 22790 & 22800
Diploma 2.2.8
Theory of Computaional Design
Algorithmische RaumstrukturenICD: Prof. A. Menges, K. Dierichs, M. Dörstelmann
IRGE: Prof. M. Allmann, S. Wockenfuß, B. Klinge
Summer Semester 2012   ICD | ITKE Seminar   Bachelor Module 22790
Diploma 2.2.2
Computational Design
Deep Surface MorphologiesICD: Prof. A. Menges, S. Ahlquist
ITKE: Prof. J. Knippers, J. Lienhard
Summer Semester 2012   ICD | ITKE Seminar   Bachelor Module 22800
Diploma 2.2.6
CAAD / CAM II
Deep Surface Building ProjectICD: Prof. A. Menges, S. Ahlquist
ITKE: Prof. J. Knippers, J. Lienhard