Winter Semester 2014 / 2015   ITECH Seminar   Master Module 49840 Architectural BiomimeticsICD: Prof. A. Menges, O. Krieg, T. Schwinn, L. Vasey
ITKE: Prof. J. Knippers, D. Sonntag
Summer Term 2014   ICD Seminar   Bachelor Module 47570 & 22800 Robotic AggregationsProf. A. Menges, K. Dierichs
Winter Semester 2013 / 2014   ITECH Seminar   Master Module 49840 Architectural BiomimeticsICD: Prof. A. Menges, M. Dörstelmann, M. Prado
ITKE: Prof. J. Knippers
Summer Semester 2013   ICD Seminar   Bachelor Module 22800
Diploma 2.2.4
Computational Design II
Advanced Computational DesignProf. A. Menges, E. Baharlou
Winter Semester 2012 / 2013   ICD Seminar   Bachelor Module 22800
Diploma 2.2.6
CAAD / CAM II
Digitaler Holzbau – FRAC PavillonProf. A. Menges, S. Reichert, T. Schwinn, O. Krieg
Winter Semester 2012 / 2013   ICD | IRGE Seminar   Bachelor Module 22790 & 22800
Diploma 2.2.8
Theory of Computaional Design
Algorithmische RaumstrukturenICD: Prof. A. Menges, K. Dierichs, M. Dörstelmann
IRGE: Prof. M. Allmann, S. Wockenfuß, B. Klinge
Winter Semester 2012 / 2013   ICD | ITKE Seminar   Bachelor Module 22640
Diploma 2.2.7
Generation and Simulation
Integrative Computational Design and Robotic FabricationICD: Prof. A. Menges, M. Dörstelmann, S. Reichert, T. Schwinn
ITKE: Prof. J. Knippers, R. La Magna, F. Waimer